Mobile : 061-6756222, 064-9596422, Tel : 02-0426361, line@: @ibeyond, info@ibeyond.co.th

บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง และอาหารเสริม

บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ การผลิต และการจำหน่ายสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น จดแจ้งขึ้นทะเบียน อย. กระทรวงสาธารณสุข ใบรับรองการผลิต ใบรับรองการตรวจค่า SPF ใบรับรองเพื่อการส่งออก